എക്സ്പിഇ പസിൽ മാറ്റ്

  • XPE Puzzle Mat

    എക്സ്പിഇ പസിൽ മാറ്റ്

    വിഷരഹിതവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും: എക്സ്പിഇ പസിൽ മാറ്റ് എക്സ്പിഇ നുരയെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത് കുഞ്ഞിന് സുരക്ഷിതവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും വിഷരഹിതവുമായ വസ്തുവാണ്.