ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പട്ടിക

  • Small Children Table

    ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പട്ടിക

    ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പട്ടിക, പിപി മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ്. പട്ടിക ശക്തവും മോടിയുള്ളതുമാണ്, ഇരുവശത്തും പട്ടിക ദ്വാരങ്ങളുള്ളതിനാൽ സംഭരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം.