മലം, കെട്ടിട ബ്ലോക്കുകൾ എന്നിവയുള്ള കുട്ടികളുടെ പട്ടിക